Search Constraints

Number of results to display per page

Search Results

61. Highways: Guangxi Zhuangzu Zizhiqu Province, China, 2000

2000. University of Michigan. China Data Center and Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si. This line shapefile represents the highways for the Guangxi Zhuangzu Zizhiqu province of China for 2000. These data are represented at 1:1,000,000 ... Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si.

62. Highways: Guizhou Sheng Province, China, 2000

2000. University of Michigan. China Data Center and Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si. This line shapefile represents the highways for the Guizhou Sheng province of China for 2000. These data are represented at 1:1,000,000 scale. This... Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si.

63. Highways: Hainan Sheng Province, China, 2000

2000. University of Michigan. China Data Center and Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si. This line shapefile represents the highways for the Hainan Sheng province of China for 2000. These data are represented at 1:1,000,000 scale. This ... Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si.

64. Highways: Hebei Sheng Province, China, 2000

2000. University of Michigan. China Data Center and Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si. This line shapefile represents the highways for the Hebei Sheng province of China for 2000. These data are represented at 1:1,000,000 scale. This l... Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si.

65. Highways: Heilongjiang Sheng Province, China, 2000

2000. University of Michigan. China Data Center and Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si. This line shapefile represents the highways for the Heilongjiang Sheng province of China for 2000. These data are represented at 1:1,000,000 scale.... Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si.

66. Highways: Henan Sheng Province, China, 2000

2000. University of Michigan. China Data Center and Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si. This line shapefile represents the highways for the Henan Sheng province of China for 2000. These data are represented at 1:1,000,000 scale. This l... Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si.

67. Highways: Hubei Sheng Province, China, 2000

2000. University of Michigan. China Data Center and Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si. This line shapefile represents the highways for the Hubei Sheng province of China for 2000. These data are represented at 1:1,000,000 scale. This l... Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si.

68. Highways: Hunan Sheng Province, China, 2000

2000. University of Michigan. China Data Center and Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si. This line shapefile represents the highways for the Hunan Sheng province of China for 2000. These data are represented at 1:1,000,000 scale. This l... Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si.

69. Highways: Inner Mongolia Province, China, 2000

2000. University of Michigan. China Data Center and Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si. This line shapefile represents the highways for the Inner Mongolia province of China for 2000. These data are represented at 1:1,000,000 scale. Thi... Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si.

70. Highways: Jiangsu Sheng Province, China, 2000

2000. University of Michigan. China Data Center and Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si. This line shapefile represents the highways for the Jiangsu Sheng province of China for 2000. These data are represented at 1:1,000,000 scale. This... Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si.

71. Highways: Jiangxi Sheng Province, China, 2000

2000. University of Michigan. China Data Center and Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si. This line shapefile represents the highways for the Jiangxi Sheng province of China for 2000. These data are represented at 1:1,000,000 scale. This... Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si.

72. Highways: Jilin Sheng Province, China, 2000

2000. University of Michigan. China Data Center and Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si. This line shapefile represents the highways for the Jilin Sheng province of China for 2000. These data are represented at 1:1,000,000 scale. This l... Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si.

73. Highways: Liaoning Sheng Province, China, 2000

2000. University of Michigan. China Data Center and Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si. This line shapefile represents the highways for the Liaoning Sheng province of China for 2000. These data are represented at 1:1,000,000 scale. Thi... Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si.

74. Highways: Ningxia Sheng Province, China, 2000

2000. University of Michigan. China Data Center and Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si. This line shapefile represents the highways for the Ningxia Sheng province of China for 2000. These data are represented at 1:1,000,000 scale. This... Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si.

75. Highways: Qinghai Sheng Province, China, 2000

2000. University of Michigan. China Data Center and Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si. This line shapefile represents the highways for the Qinghai Sheng province of China for 2000. These data are represented at 1:1,000,000 scale. This... Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si.

76. Highways: Shaanxi Sheng Province, China, 2000

2000. University of Michigan. China Data Center and Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si. This line shapefile represents the highways for the Shaanxi Sheng province of China for 2000. These data are represented at 1:1,000,000 scale. This... Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si.

77. Highways: Shandong Sheng Province, China, 2000

2000. University of Michigan. China Data Center and Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si. This line shapefile represents the highways for the Shandong Sheng province of China for 2000. These data are represented at 1:1,000,000 scale. Thi... Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si.

78. Highways: Shanghai Province, China, 2000

2000. University of Michigan. China Data Center and Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si. This line shapefile represents the highways for the Shanghai province of China for 2000. These data are represented at 1:1,000,000 scale. This laye... Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si.

79. Highways: Shanxi Sheng Province, China, 2000

2000. University of Michigan. China Data Center and Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si. This line shapefile represents the highways for the Shanxi Sheng province of China for 2000. These data are represented at 1:1,000,000 scale. This ... Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si.

80. Highways: Sichuan Sheng Province, China, 2000

2000. University of Michigan. China Data Center and Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si. This line shapefile represents the highways for the Sichuan Sheng province of China for 2000. These data are represented at 1:1,000,000 scale. This... Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si.