Search Constraints

You searched for: Subject Boundaries Remove constraint Subject: Boundaries Collection 2015 Administrative Boundary Maps of China Remove constraint Collection: 2015 Administrative Boundary Maps of China Data type Polygon Remove constraint Data type: Polygon
Number of results to display per page

Search Results

1. 2015 County Boundaries of China

2015. This polygon shapefile represents updated county boundaries for China. It is part of the 2015 China Administrative Boundaries Maps product from the... Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si.

2. 2015 Prefecture-Level City Boundaries for China

2015. This polygon shapefile represents updated prefecture-level city boundaries for China. It is part of the 2015 China Administrative Boundaries Maps p... Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si.

3. 2015 Province Boundaries for China

2015. This polygon shapefile represents updated province boundaries for China. It is part of the 2015 China Administrative Boundaries Maps product from t... Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si.