Search Constraints

You searched for: Collection Clark Library Map Collections Remove constraint Collection: Clark Library Map Collections Institution Michigan Remove constraint Institution: Michigan Place Japan Remove constraint Place: Japan
Number of results to display per page

Search Results

11. Higo kokusei saikenzu: tsuketari ryakushi; Kashihara Yoshinaga seizu.

1877. Kashihara, Yoshinaga.,Ōju. Copperplate print. Oriented with north to the left. Relief shown pictorially. Inset: Kumamoto no zu, 1:18,000. Includes distance chart, list of pop...

12. Hiroshima-ken kannai chizu: fu Hiroshima shigai zenzu; Sō Mōkan.; Kaisei Hiroshima-ken kannai chizu kan;Hiroshima-ken kannai chizu

1892. Sō, Mōkan. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown by hachures. Includes 1 inset map of Hiroshima-shi, distance chart, and diagramma...

13. Hishū Nagasaki zu.;肥州長崎圖.

1821. unknown. Wood block print. Relief shown pictorially. Oriented with north to the upper right corner. This map depicts the streets, temples, shrines, lakes an...

14. Japan roads & railways, 1891.

1891. Nozaki, S. Relief shown by hachures. North oriented to upper left. Maps show lines opened and lines surveyed or under construction. 1 map on 3 sheets: col.; 1...

15. Jitchi sokuryō Owari no Kuni Mikawa no Kuni shichōson shinzu: zen; Odagiri Takeo.; Owari no Kuni Mikawa no Kuni shichōson shinzu;Title on map: Bi-San shichōson shinzu

1890. Odagiri, Takeo. Mounted cover title. Copperplate print. Relief shown by hachures. 3 insets: 1) Nagoya 1:36,000 -- 2) Toyohashi 1:20,000 -- 3) Okazaki 1:20,000. Inc...

16. Kaei kaisei Sakai ōezu zen; Hosokawa Minamoto Yasuyoshi.

1863. Hosokawa, Yasuyoshi.,Suharaya, Mohē, 1731-1782. Title from mounted label on verso. Wood block print. In Japanese. Oriented with north to the upper right. Includes distance chart, products legend,...

17. Kaei kaisei shinsen Kyō ezu gazu genkō Morikawa Yasuyuki.

1852. Morikawa, Yasuyuki, active 19th century.,Takehara, Yoshibē. Mounted cover title. Wood block print. Oriented with north to the left. In Japanese. Relief shown pictorially. Includes legend. Proofread by Haga S...

18. Kaisei dōsen Shimōsa no kuni zenzu: zen; Sakai Sutehiko.

1879. Sakai, Sutehiko. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown by hachures. Includes list of district names and legend. Inset: Chiba shigai no z...

19. Kaisei Mie-ken gunson meisaizu zen; Kamai Yūjirō.

1877. Kamai, Yūjirō. Oriented with north to the upper right. Mounted cover title. Title on map: Kaisei Mie-ken gunson meisaizu. Copperplate print. In Japanese. Relief s...

20. Kaisei Nihon yochi rotei zenzu: zōshū teihon; Nagakubo Genju.; Preface title: Shinkoku Nihon yochi rotei zenzu

1791. Nagakubo, Sekisui, 1717-1801. Shows administrative divisions (provinces, counties, capitals of fiefs), roads, historical places, and temples. Also shows distances between ports....