Zhongguo ji wai wei di qu Mohuo mian shen du fen bu tu = The Moho depth isogram map of China and outlying zone /

Author(s):
Publisher:
Di zhen chu ban she,
Place(s):
East Asia
Subject(s):
Geology
Year:
2001.
Held by:
MIT
More details at