Zhonghua Renmin Gongheguo di zhi tu : I45C001002 (Hoh Sai Hu fu) /

Author(s):
Publisher:
Zhongguo di zhi da xue chu ban she,
Place(s):
Hoh Sai Hu, Tibet Autonomous Region, Tibet, Plateau of, and China
Subject(s):
Geology and Lakes
Year:
2014.
Held by:
MIT
More details at