Xin xin ban Xianggang jie dao tu fu jie dao di ming suo yin = Sun Sun's street map of Hong Kong.

Author(s):
Publisher:
Xin xin gong si,
Place(s):
China and Hong Kong Island
Subject(s):
Streets
Year:
1974.
Held by:
MIT
More details at