Zhonghua Renmin Gongheguo di zhi tu : H46C002001 (Damxung Xian fu) /

Author(s):
Publisher:
Zhongguo di zhi da xue chu ban she,
Place(s):
Tibet Autonomous Region, Tibet, Plateau of, China, and Damxung Xian
Subject(s):
Geology and Lakes
Year:
2011.
Held by:
MIT
More details at